Barneidrett (0-12 år)

Norges Idrettsforbund barneidrettsforsikring

De som utøver aktivitet gjennom Slemmestad Idrettsforening og er i alderen 0-12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds barneidrettsforsikring.

For at du som utøver skal være forsikret gjennom denne ordningen må du være medlem av Slemmestad Idrettsforening og ha betalt medlemskontigent for inneværende år.

Her er noen utdrag av NIFs barneidrettsforsikring:

Hvem er forsikret?

Forsikring gjelder uten unntak* og omfatter:

  1. Medlemmer av lag tilsluttet NIF. Disse er dekket opp til den dato de fyller 13 år.
  2. Flyktninger/asylsøkere omfattes av dekningen for behandlingsutgifter, selv om de ikke er medlem av norsk folketrygd, under forutsetning av at de tilfredsstiller kravene i pkt.under.
  3. Valgte/utpekte trenere og ledere samt oppnevnte dommere for de samme utøverne, når de trener, leder eller dømmer kamp/trening for medlemmer nevnt i pkt. under.
  4. Barn som ikke er medlem av lag/klubb som deltar i organisert aktivitet i klubbens/lagets regi.

* Eksempelvis vil alle barn med nedsatt funksjonsevne omfattes av ordningen og få full utbetaling iht. til vilkårene.

Hva forsikringen gjelder

  1. Idrettsskade er skade på legemet som oppstår plutselig og uforutsett og som inntreffer i forsikringstiden i forbindelse med organisert idrettsutøvelse. Se pkt under.
  2. Ulykkesskade er skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle – som inntreffer i forsikringstiden ved reise og opphold i forbindelse med organisert idrettsutøvelse.

Hvor/når forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder idrettsskade under idrettsøvelse i Norge og Norden, organisert av lag, idrettsråd, krets- region eller forbund tilsluttet NIF nærmere bestemt:

  1. Under konkurranser, stevner, trening og oppvisninger.
  2. Under organisert trening på idrettsbane, i hall o.l.
  3. Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør/trener lagleder.
  4. Trening utenfor bane/hall som naturlig inngår i et planlagt treningsprogram.

Ved å klikke her, kan du lese mer om NIFs barneidrettsforsikring.

 

Fotballforsikring (0-70 år)

Er du utøver i Slemmestad Idrettsforening Fotball er du forsikret gjennom NFFs fotballforsikring.

Det stilles følgende krav til forsikringen:

Nytt fra 2012 er at alle spillere i alle aldre er dekket av Fotballforsikringen. Ved en eventuell skade, må det ndokumenteres at spilleren er registrert som medlem av fotballklubben inneværende sesong. I henhold til Norges Fotballforbunds Kampreglement, Kapittel 2, § 2-1 h, må alle spillere, for å være spilleberettiget i obligatoriske kamper, være registrert i FIKS som aktive inneværende sesong. I praksis betyr dette at du som utøver må være registert i klubben og betalt medlemskontigent for inneværende sesong. Klubben har ansvaret med å registrere spillere som har fylt 12 år.

Her er et utdrag fra forsikringsvilkårene i NFFs fotballforsikring: 

2. Hvem forsikringen omfatter og hvor/når forsikringen gjelder

2.1 Forsikringen omfatter
Den/de grupper medlemmer under 70 år som i henhold til nærmere avtale skal være forsikret.

2.2 Organisert idrettsutøvelse
Forsikringen gjelder under organisert fotball spill, samt treningsøvelser som naturlig hører sammen med dette:

a) Under kamper, konkurranser, oppvisninger.
b) Under trening på idrettsbane/i idrettshall.
c) Fellestrening utenfor bane/hall ledet av instruktør.
d) All oppvarming og nedvarming i forbindelse med aktivitetene under punktene a) t.o.m. d) ovenfor.
e) For dommere og assistent dommere er også egen trening omfattet

Under slik organisert fotball spill og trening dekker forsikringen fotballskade, jf. pkt. 4.1a
Dersom du ønsker å lese mer om NFFs fotballforsikring kan du gå hit. Her kan du også utvide forsikringen dersom du ønsker å forsikre deg eller dine utover grunnforsikringen (lagsforsikring). Denne utvidelsen må du eventuelt betale selv, klubben betaler lagsforsikringen.

Du kan lese mer om fotballforsikringen her!

Eventuelle skader meldes her:

Meld skade 〉

 

Håndballforsikring:

For at du skal være forsikret, må du ha løst håndballlisens. Lisensen dekker også skader som oppstår på trening, derfor er det viktig at du løser lisens selv om du ikke kan spille kamper.

Gjensidige og Norges Håndballforbund har inngått en avtale om at lisensen i perioden 1.9. – 31.12 også skal dekke strukturert egentrening.

Hvem skal løse lisens?

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år. Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1. og 2. divisjon (også kalt nivå 1-3), NM Senior, NM Junior, NM Beachhåndball, LERØYserien 18 og Bringserien 16 (det betales ikke lisens for ledere til de to sistnevnte før laget er kvalifisert). 

Når skal lisensen betales?

Forfallsdato for lisensen 2021-22 er 1. september, og har gyldighet til 31. august 2022. For spillere som fyller 13 år i 2022, betales det lisens som gjelder for perioden 1. januar til 31. august 2022. Denne har forfall 1. januar 2022.

Husk at ved å betale din lisens til forfall, er du også forsikret dersom du skader deg på trening. Dersom det skulle oppstå en skade på trening eller i kamp og lisensen ikke er betalt, gjelder heller ikke forsikringen.

Spillere som ikke deltok i lisenspliktig aktivitet 2020-21, er dekket av LISE i perioden 1. mai – 31. august. Dersom man ønsker LISE PLUSS for kamper og trening i denne perioden, må man betale halv lisens på gjeldende lisensperiode

Spillere under 13 år skal ikke betale lisens, da de er dekket av NIFs barneidrettsforsikring.  Man betaler først lisens det kalenderåret man fyller 13 år.  Forfall for denne aldersgruppen vil dermed først være 1. januar 2022, og denne lisensen gjelder fram til og med 31. august 2022. 

Hva innebærer lisensordningen?

Lisensordningen er mer enn bare en forsikringsordning. Forsikringen er en gode som følger med ordningen.  Lisensplikten er hjemlet i Lov for Norges Håndballforbund og reglement for lisens og deltagerberettigelse. Lisensordningen ble opprettet i NHF på Håndballtinget i 1989 og har gjennom årene bidratt til utvikling av håndballidretten i tillegg til å dekke forsikringspremie.

Vær oppmerksom på at lisensforsikringen ikke bare er relatert til kamp. Den dekker også skader som oppstår på trening, og derfor er det viktig av den betales før 1. september. MERK: Lisensen for foregående sesong gjelder fram til og med 31. august, slik at ny lisens gjelder først fra 1. september selv om den betales tidligere.

Slik betaler du lisens

Lisensen er tilgjengelig i Min Idrett(*) for alle som betalte lisens forrige sesong. Personer med registrert e-postadresse får egen melding om lisensen via e-post. Dersom du ikke skal delta i lisenspliktig håndballaktivitet denne sesongen, kan du se bort fra lisenskravet. Det vil ikke bli sendt ut betalingspåminnelser.

Lisensen betales via betalingsløsningen i Min Idrett eller via nettbank med KID. Bruker du betalingsløsningen i Min Idrett slipper du å tenke på bruk av riktig KID. Betalingsstatus vil dessuten vises som betalt straks betalingen er fullført.

For betaling via nettbank finner du ditt KID-nummer i Min Idrett.  Vårt kontonummer er: 1813.44.58417. NB: Din KID endres fra år til år, slik at du kan ikke benytte fjorårets KID når du skal betale årets lisens.

For de som ikke betalte lisens forrige sesong, må klubben eller klubbens region opprette et lisenskrav i Sportsadmin (SA). Alle klubbledere, som er registrert i våre systemer, har tilgang til å gjøre dette.

Du kan lese mer om håndballforsikringen her!

Eventuelle skader meldes her:

Meld skade 〉