SAMMEN SKAL VI GJØRE HVERANDRE GODE

  • Vi skal vær lojal ovenfor medspillere, trenere og klubb
  • Vi skal ta ansvar og gå til trening og kamp med 100% innsats
  • Vi skal vise toleranse og tålmodighet, spillere er i vekst og utvikler seg forskjellig
  • Vi skal være gode lagspiller i medgang og motgang
  • Vi skal gi ros og oppmuntring i alle sammenhenger
  • Vi skal vise begeistring – for andres og egne prestasjoner
  • Vi skal utøv FAIR PLAY ovenfor medspillere, motstandere og dommere
  • Vi skal respekter og støtt opp om det frivillige arbeidet som gjøres i klubben

Hovedstyret er håndballgruppa høyeste myndighet mellom de årlige møtene som avholdes i mars hvert år.

Ansvarlig for drift av lagene: Lagledere på de enkelt lag i samarbeid med styret.

Sportslig ansvarlig: Trenere på de enkelte lag i samarbeid med sportsligleder i styret.

Se kontakt informasjon for å oversikt over styret, trenere og lagledere.

ÅRLIGMØTE

Årlig møte avholdes før årsmøtet i hovedstyret. For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent. Innkalling til årligmøte annonseres på klubbens hjemmeside.

Det årsmøtet legger grunnlaget for gruppens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva håndballgruppa skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på det årligmøte. Saker som fremmes på årligmøte må blir vedtatt på årsmøte til Slemmestad IF.

HÅNDBALLSTYRET

Styremøter avholdes en gang pr måned eller hyppigere etter saksmengde og behov, møte avholdes der det er mest hensiktsmessig. Lovpålagte oppgaver for styret:

· Påse at gruppas midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet av årsmøtet.
· Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon.
· Representere håndballgruppa utad. Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester i samarbeid med hovedstyret.

LEDER

· Ansvar for mål- og strategiarbeidet
· Deltagelse på hovedstyremøter med en stemme.
· Er gruppas ansikt utad og representant i møter og forhandlinger.
· Står for gruppas daglige ledelse og koordinerer styrets og gruppas totale aktivitet.
· Innkaller til styremøter, forbereder saker og leder møtene, føre referat.
· Avholde årligmøte.
· Utarbeide budsjett for gruppa.
· Lage årsberetning, saker og budsjett til årsmøtet.
· Inn og utgående post.
· Oppdatere medlemsregisteret og idrettens systemer.
· Informasjon til medlemmer via Facebook, Nyhetsbrev og innlegg til hjemmesiden.
· Ansvarlig for bestilling av materiell til gruppa, overtrekkere, tape, drakter ect
· Oppdatere klubbhåndboken.

Nestleder

· Er stedfortreder for lederen

Sportslig leder

· Treneransvarlig, kontraktinngåelse, oppføling og påmelding til trener kurs.
· Påmelding av lag til seriespill, beach og cuper som er felles for klubben.
· Utarbeide sportsplan med innspill fra trenere i tråd med klubbens strategi.
· Innkalle til møter av sportsligkarakter.
· Oppsett av treningstider.
· Politiattest ansvarlig.

Dommerkontakt

· Ansvarlig for påmelding til kurs og videreutdanning av klubben dommere, barnekampledere, dommerveiledere og observatører.
· Ansvarlig for oppføling av klubben dommere, barnekampledere, dommerveiledere og observatører.
· Ansvarlig for rekrutering og oppfylle Regionens kvoter.

Arrangement og laglederansvarlig

· Sette opp arrangement ansvar.
· Informasjon til lagledere om gruppas rutiner, gjennomføring av hjemmekamper inkl. håndtering av digitale dommer regninger og kamprapporter.

Kioskansvarlig

· Ansvar for pengekasse ved arrangement
· Ansvar for påfyll av varer og drift av kiosken

Rekrutteringsansvarlig

· Ansvarlig for å utarbeide plan for rekruttering i samarbeid med lagledere.
· Kontakte skolene for samarbeid, skolebesøk og skoleturnering

Økonomiansvarlig

· Fakturering av treningsgebyrer.
· Registere / godkjenne utbetalinger i bank.
· Gi informasjon om økonomiske rutiner til øvrige styret og lagledere.