Slemmestad IF har valgt å kommunisere via mail, på hjemmesiden og facebook. Informasjon med mye tekst og større grad av viktighet blir sendt via mail.

Du bør være kjent med:

 • VERDIER & VISJONER
 • KLUBBENS AKTIVITETER
 • MEDLEMSKAP
 • FORPLIKTELSER

Du som trener og lagleder forstår at:

"HOLDNINGER & HÅNDBALLFERDIGHETER = UTVIKLING AV DEG SOM SPILLER & LAGET"

Håndballgruppa forventer at du som TRENER:

 • har kjennskap til Klubbhåndboka
 • møter forberedt til trening og kamp slik at spillerne ivaretas og får et godt sportslig tilbud
 • følger opp klubbens/gruppens sportslig plan
 • planlegge treninger og utarbeide aktivitetsplan i samråd med samarbeidslag
 • møter forberedt og i god tid til trening og kamp
 • rapportere jevnlig til sportslig leder om gruppens aktiviter
 • er et forbilde for dine spillere og at du lytter når de prøver å si deg noe
  • Vær gjerne uenig men vurder tidspunkt for å ta det opp og ikke snakk bak ryggen
  • Vær samarbeidsvillig og gi beskjed ved forfall til trening /kamp
 • aksepterer at spillere er forskjellige i oppførsel og sportslig forutsetninger
  • Vær positiv og vis respekt i alle sammenhenger
 • utøver Fair Play ovenfor med- og motspiller
 • godtar dommerens avgjørelser uten negative reaksjoner
 • er stolt av klubben og at du bidrar til å skape klubbfølelse og samhold
 • benytter deg at kompetanse tilbudet som tilbys og at du benytter deg av klubbtøy under kamp og ved representasjon av klubben
 • møter på klubbens arrangementer og møter
 • gir nødvendig informasjon til lagledere og spillere
 • levere politiattest

Håndballgruppa tilbyr fortløpende trener-, dommer- og dommerveilederkurs i samråd med dommeransvarlig og sportsligleder.

Se utdanning NHF, https://www.handball.no/system/Kursoversikt/

Håndballgruppa forventer at du som LAGLEDER:

Som lagets lagleder er du den administrative leder for laget og har ansvaret for at alt praktisk fungerer rundt laget/treningsgruppa.

 • har kjennskap til Klubbhåndboka
 • har kjennskap til visjon og verdier
 • har kjennskap til klubbens aktivitetstilbud
 • har kjennskap til medlemskap, treningskontingent, regler for inn- og utmelding
 • har kjennskap til hva som dekkes til spiller, trener og lagleder av utstyr, arrangement,
  lisens og forsikringer ect av klubb og spiller
 • har kjennskap til retningslinjer og forventninger til foreldre og trener
 • skal levere politiattest 
 • ajourføre navnelister til medlemsansvarlig innen frister før fakturering
 • gjøre seg kjent med klubbens sportslige plan
 • arrangere møter for foreldre og spillere/utøvere
 • går igjennom fair play-regler, foreldrevettregler og sportslig plan med alle spillere og foresatte
 • møter på klubben arrangement og møter
 • gir informasjon til spillere/utøvere, trenere og foresatte
 • oppdatere informasjon på lagets Facebook side eller Spond
 • utpeke en ansvarlig for lagskasse i bank og bruke denne til alle transaksjoner etter instruks
 • melde på til cuper og arrangement
 • innkalle til dugnader
 • arrangere hjemmekamper og holde seg oppdatert på instrukser til hallen og beachbanen, ta imot gjestende lag og dommere, fylle ut kamprapport og ta hånd om lagkassen.
 • sikre at alle utøvere/spillere har lisens
 • ha korrekt utstyr i medisinbag
 • sende inn historier og bilder fra kamper som kan promotere klubben på FB og hjemmesider

MEDLEMSHÅNDTERING

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem i regi av NIF og etterfølger NIF sine retningslinjer om GDPR. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving.
Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte. Spillere som slutter midt i en sesong må gi beskjed før 30 desember hvis ikke må treningskontingent for vårsesongen betales. Dette for at klubben skal være bedre rustet til å opprettholde forpliktelser til region, trenere og medspillere.

DUGNAD OG FRIVILLIG ARBEID

Idrettslaget drives av frivillighet. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i et idrettslaget, blant annet arrangere kamper, rydding i hall, kjøring til og fra kamper og kiosksalg. Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad».

Klubben gjennomfører dugnader i løpet av året som går til felles formål for klubben. Dette er dugnad i forbindelse med kamparrangement, håndballskole, nissehåndball, tematreninger, sommeravslutning og eventuelt salgsdugnader og oppdrag for sponsorer. Lagene kan selv stå for ulike dugnader som går til sitt lag som brukes i forbindelse med cuper og sosiale aktiviteter. Dugnader som laget står for må varsles til styret slik at de ikke organiserer samme type dugnad på samme tid. Ta kontakt med laglederansvarlig.

Hvert lag har sin lagkasse med egen konto og lagkasseansvarlig som blir opprettet av kasserer og denne skal benyttes for alle transaksjoner. Se egen instruks.

Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser og en følelse av å bidra til fellesskapet.

DIN INNSATS BLIR SATT STOR PRIS PÅ!