Klubbhåndboken er ment som et styrende dokument for Slemmestad Idrettsforening. I klubbhåndboken ligger de overordnede retningslinjer som foreningens styrende organer skal arbeide etter.

Klubbhåndboken er utarbeidet innenfor rammene av foreningens lover.

Hovedstyret eller andre organer innen foreningen som hovedstyret gir fullmakt, kan vedta nærmere instrukser/retningslinjer innenfor rammen av det som er trukket opp i organisasjonsplanen.

Hovedstyret bør påse at klubbhåndboken blir underlagt tidsmessig revisjon, og skal ihht loven stå årlig på sakslista til årsmøtet.

Hovedstyret har overordnet ansvar for å påse at organisasjonsplanen blir gjort tilfredsstillende kjent blant lagets styrende organer og medlemmer for øvrig.

Formål med klubbhåndboken

  • Å organisere idrettsforeningen slik at en nytter de menneskelige og økonomiske ressursene best mulig.
  • Å ha klare ansvarsforhold i idrettsforeningen.
  • Å bedre intern og ekstern informasjon og kommunikasjon.
  • Å ta vare på Slemmestad idrettsforening best mulig.