Sportsutvalgets sammensetning og oppgaver

Sportsutvalget (SU) er oppnevnt av og skal rapportere til styret. SU har som oppgave å utvikle og revidere klubbens sportslige handlingsplan, og påse at klubben på alle nivåer (trenere, spillere, foresatte og medlemmer) lever opp til denne.

Sportslig handlingsplanen er laget som et verktøy for at trenere og ledere skal tenke likt og ha kontinuitet i treningsarbeidet som utføres på feltet. Sportslig handlingsplan skal gi alle i klubben en felles forståelse for hvordan det sportslige arbeidet i klubben foregår. For treneren skal den sportslige handlingsplanen være et styringsverktøy både i planleggingen av treningsaktivitet, kampgjennomføring og den pedagogiske inngangen inn mot spillergruppa. For klubblederen skal handlingsplanen være et styringsverktøy i planleggingen av sportslige tiltak, treneransettelser og kommunikasjonen med klubben. Sportslig handlingsplan vil etter innspill og forbedringer revideres hver sesong.

SU har sammen med styret ansvaret for å rekruttere nye spillere, trenere, leder og dommere og sørge for at disse er skolert i henhold til kompetanseplan.

SU skal innkalle til klubbens trenerforum minimum hvert kvartal, sørge for at alle lag utfører oppstartsmøter før vårsesongen og evalueringer i etterkant av sesongen. Det er SU og styret sitt ansvar å sørge for at lag på alle nivåer har hovedtrenere (evt. ass. trenere) og hovedlagledere på plass.

SU og styret er ansvarlig for å kalle inn til minimum to lagledermøter i løpet av kalenderåret. Oppstartsmøte på våren og evalueringsmøte på høsten.

SU skal tilrettelegge og tydeliggjøre retningslinjer for hospiteringsordninger i henhold til sportslig handlingsplan, og påse at alle lag følger dette. Etter hver sesong skal SU som utvalg levere skriftlig årsrapport til styret. SU skal hver høst komme med innspill til styret på strategiske valg for kommende sesonger.

Tvistesaker i SU bringes inn for avgjørelse i styret i klubben. Det samme gjelder saker av prinsipiell karakter eller som påvirker/avviker fra budsjettrammer fra styret. Styret skal alltid godkjenne og inngå avtaler for treneransettelser. Styret skal også informeres dersom det er trenere, dommere eller lagledere i klubben som SU mener ikke lenger bør inneha vervet. Ved personalsaker samarbeider SU og styret om løsninger.

SU skal gjennom året avholde regelmessig trenerforum. Leder av trenerforum skal være Sportslig leder, trenerveileder eller bemyndiget medlem av SU. Trenerforum er et koordinerende informasjonsforum som skal komme med eventuelle forslag til justeringer og fornyelse av sportslig handlingsplan. Trenerforumet skal ha minst 4 treffpunkt i året. Hensikten med forumet er diskusjon rundt fotballfaglige emner, herunder praktiske treningsøkter. Forumet skal også vektlegge det sosiale trenerne imellom og ved behov ta i bruk eksterne forelesere.

Sportsutvalget rapporterer til styret i Slemmestad IF Fotball.